Blackjack 21: Blackjackist is alleen een sociale casino-app. Als u meer wilt weten over Blackjack 21: Blackjackist Privacybeleid of Cookiebeleid, kunt u meer lezen.

Voordat u een account bij ons opzet, moet u de Servicevoorwaarden aandachtig lezen. Het opzetten van een account bij de Service betekent dat:

 • u bent vertrouwd geraakt met de Servicevoorwaarden en accepteert deze volledig,
 • u stemt ermee in de Service niet op onwettige wijze te gebruiken,
 • u stemt ermee in gebonden te zijn aan de regels in de speletiquette,
 • u hebt de regels voor verantwoord spelen gelezen en goedgekeurd,
 • u stemt ermee in dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt in de mate zoals gespecificeerd in de Servicevoorwaarden.
 • Voorwaarden voor het aanbieden van services die via de Service worden aangeboden met de volgende naam: tenseBlackjack 21: Blackjackist cialis

  I. Algemene bepalingen

  1.1. De Servicevoorwaarden definiëren de regels voor het gebruik door individuele gebruikers (hierna de "Gebruikers" genoemd) van interactieve services (hierna de "Services" genoemd) die door de Service Provider worden aangeboden via de internetservice met de volgende naam: "Blackjack 21: Blackjackist" (hierna de "Service" genoemd).

  1,2. De Service Provider is Solutions Ltd. (hierna de "Service Provider" genoemd).

  1.3. Persoonsgegevensbeheerders zijn de oplossingen (worden hierna "exploitant" genoemd).

  1.4. De door de serviceprovider aangeboden services bestaan ​​uit het bieden van geregistreerde servicegebruikers ("leden") toegang tot de service, bestaande uit een spelplatform dat wordt geëxploiteerd voor amusementsdoeleinden, en waarmee gebruikers contact kunnen opnemen en informatie en meningen kunnen delen met andere personen die geïnteresseerd zijn in games, en om hun kennis van game-gerelateerde onderwerpen te verbeteren.

  1.5. Als onderdeel van de diensten die door de serviceprovider worden aangeboden, kunnen leden deelnemen aan spellen waarbij scoren afhankelijk is van hun reactiesnelheid, behendigheid en scherpzinnigheid. Om de winnaar te worden, moet een speler de meeste punten scoren in een relevant spel waarvoor de bovengenoemde vaardigheden moeten worden toegepast, of in games waarin scoren of het eindresultaat in zekere mate of uitsluitend afhankelijk is van het toeval.

  1,6. Het gebruik van de via de Service beschikbaar gestelde diensten en het aanvragen van een Servicelidmaatschap komt neer op het erkennen en accepteren van de hierin uiteengezette voorwaarden en het binden aan dergelijke voorwaarden en bepalingen telkens wanneer de Service wordt gebruikt. Gebruikers die de Service bezoeken zonder zich als Lid te hebben geregistreerd, zijn gebonden aan de Servicevoorwaarden voor zover bepaald in de Wet op het verlenen van diensten door elektronische middelen.

  1.7. De serviceprovider wil meedelen dat hij geen individuele overeenkomsten met servicegebruikers of leden aangaat. Alle servicegebruikers en leden die gebruikmaken van de services die door de serviceprovider beschikbaar worden gesteld via de service, houden zich uitsluitend aan deze servicevoorwaarden.

  1.8. De servicevoorwaarden kunnen te allen tijde worden bekeken en afgedrukt.

  1.9. De servicevoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden herzien, in overeenstemming met de bepalingen van paragraaf 10.2 hieronder.

  1.10. De serviceprovider is geen internetprovider. Gebruikers die de Service willen gebruiken, moeten ervoor zorgen dat ze toegang hebben tot een computer waarop de Service kan worden gebruikt.

  1,11. De mogelijkheid om ten volle te genieten van alle functies van de spellen die via de Service toegankelijk zijn, is afhankelijk van de computer of het mobiele apparaat van de speler die aan bepaalde technische vereisten voldoet. Servicegebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de technische compatibiliteit tussen hun apparaten en de Service.

  1.12. De Serviceprovider behoudt zich het recht voor om bepaalde spellen of opties uit de Service te verwijderen of aan te passen wanneer dit wettelijke of technische redenen heeft, waaronder:

  a) de noodzaak om privacy en persoonlijke gegevens te beschermen, of andere juridische overwegingen met betrekking tot de inhoud of werking van de Service;
  b) technische problemen met betrekking tot de Service of het internet;

  1.13. De serviceprovider is niet verantwoordelijk voor onbeschikbaarheid van de service die te wijten is aan factoren waarop deze geen invloed heeft of onvoorziene omstandigheden. Bovendien behoudt de Service Provider zich het recht voor om de levering van de services via de Service op elk moment en om welke reden dan ook op te schorten of te beëindigen, met name wanneer de Service onderhoudswerkzaamheden, beoordelingen of technische uitbreiding moet ondergaan, mits voorafgaande kennisgeving aan de servicegebruikers en geregistreerde leden.

  II. Lidmaatschap en registratie

  2,1. Om games te spelen die beschikbaar zijn via de Service, moeten Gebruikers zich registreren voor een individuele ledenaccount bij de Service (hierna een "Account" genoemd). Elke correct geregistreerde Servicegebruiker wordt Servicelid.

  2.2.
  a) Door zich aan te melden en te registreren voor de Service, bevestigt elke Gebruiker uitdrukkelijk dat hij / zij ten minste 18 of 21 jaar oud is, de capaciteit heeft om juridische transacties aan te gaan, toestemming heeft om expliciete inhoud te bekijken onder de geldende wetgeving van de Gebruiker land van verblijf en gaat akkoord met de Servicevoorwaarden.
  b) of jonger is dan 18 of 21 jaar maar de Service gebruikt met toestemming van zijn / haar ouders of wettelijke voogden.

  2.3. De serviceprovider wil de servicegebruikers erop wijzen dat, aangezien de uitkomst van een aantal spellen in games die via de service beschikbaar worden gesteld, afhangt van de reactiesnelheid, behendigheid en opmerkzaamheid van spelers, personen die lijden aan bepaalde soorten handicaps, met name visie stoornis of motorische handicap, kan het moeilijk vinden om de Service te gebruiken. De Service Provider informeert dat, gezien het huidige niveau van de vooruitgang van IT-technologie, het geen middel heeft om speciale toegang tot de Service te garanderen voor gehandicapten. Tegelijkertijd wil de serviceprovider de servicegebruikers verzekeren dat hij deze personen, zodra dit technisch haalbaar is, toegang zal bieden tot spelen die via de service beschikbaar zijn.

  2,4. Als een Gebruiker die zich registreert voor een Servicelidmaatschap een dergelijke wens kenbaar maakt, zal hij / zij onmiddellijk na registratie toegang krijgen tot de diensten die door de Service Provider worden aangeboden. In een dergelijk geval heeft de gebruiker geen recht om de overeenkomst in te trekken in overeenstemming met de wet op de bescherming van bepaalde consumentenrechten. In elk geval verliest een gebruiker het recht om de overeenkomst met de serviceprovider in te trekken vanaf het moment dat hij / zij voor het eerst een spel speelt dat via de service wordt aangeboden.

  2,5. Bij het registreren voor een Servicelidmaatschap vullen Gebruikers een registratieformulier in, waarin zij nauwkeurige en actuele gegevens invoeren. Als Gebruikers informatie verstrekken over hun betalings- / creditcards, zijn ze verplicht ervoor te zorgen dat ze volledig gerechtigd zijn om dergelijke kaarten te gebruiken en over voldoende middelen beschikken om alle aan de Service Provider verschuldigde vergoedingen te betalen.

  2.6. Als de informatie die door een lid bij registratie is verstrekt misleidend, onvolledig of onjuist is, heeft de dienstverlener het recht om het account van dat lid uit de service te verwijderen en zijn / haar registratie te negeren. In een dergelijk geval heeft het lid geen recht om claims in te dienen in verband met verlies van servicelidmaatschap.

  2,7. Alle Servicegebruikers handelen in overeenstemming met de wetgeving van het rechtsgebied van waaruit zij toegang tot de Service verkrijgen. In het geval dat de toepasselijke wettelijke voorschriften het gebruik van de Service verbieden of beperken, moeten Leden zich hieraan houden.

  2,8. De Service Provider kan de locaties waar Gebruikers toegang tot de Service verkrijgen monitoren en, op verzoek van een bevoegde autoriteit, passende technische stappen nemen om de toegang tot de Service te blokkeren vanuit een rechtsgebied waarvan de wetgeving, naar beste weten van de Service Provider , verbieden of beperken de toegang tot de Service.

  2.9. De serviceprovider kan van een lid eisen dat zijn / haar wachtwoord of andere inlognaamgegevens worden gewijzigd in het belang van de veiligheid of om andere belangrijke organisatorische of technische redenen.

  2.10. De serviceprovider behoudt zich het recht voor om een ​​ledenaccount uit de service te verwijderen als het account gedurende ten minste één jaar sinds de laatste inlogdatum niet is gebruikt.

  III. Spelregels

  3.1. Om deel te nemen aan bepaalde spellen aangeboden via de Service, moeten Leden Game Chips bezitten. Gamechips kunnen gratis aan leden worden toegewezen of door gebruikers worden gekocht om te spelen voor een prijs die in het prijsschema is vermeld, of anders gratis worden verkregen in overeenstemming met de voorwaarden van een promotie die door de serviceprovider wordt georganiseerd als onderdeel van de servicebewerking .

  3.2. De spelregels, scores, deelnameproblemen en spelinstructies worden uiteengezet in referentieonderdelen bij elk spel dat door de serviceprovider beschikbaar wordt gesteld.

  3,3. Na het einde van een spel, zal de Service Provider de Login Name details en scoringsresultaten van individuele deelnemers bekendmaken. Bovenstaande gegevens worden ook opgenomen in de topscoretabellen.

  Feedback verzenden Geschiedenis Opgeslagen Community

  VI. Regels voor het gebruik van de service en de eliminatie van misbruik

  6.1. Bij gebruik van de Service houdt het Lid zich aan de regels van zijn / haar rechtsgebied en de Servicevoorwaarden.

  6.2. De Service mag door de Leden uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die in sectie 1.5 hierboven zijn gespecificeerd. Daarom mogen de leden niet:
  a) gebruik de Service voor andere doeleinden;
  b) enige inhoud aan de Service toevoegen of anderszins de Service gebruiken voor zakelijke, reclame- of commerciële doeleinden;
  c) toegang tot de Service of de daarin opgenomen informatie voor spamming.

  6.3. De leden zullen geen onethische methoden gebruiken bij het gebruik van de service. Alle technische middelen die de leden in staat stellen om de resultaten van een spel anders te beïnvloeden dan door uw behendigheid, reflexen, perceptieve vaardigheden of logische redenering te bewijzen of door het element van het toeval uit het spel te verwijderen, worden als onethisch beschouwd in de bovenstaande betekenis. In het bijzonder wordt het volgende als onethisch beschouwd: gebruik van meerdere accounts, gebruik van software en instructies die het gebruik van computerhardware of -software bij gaming mogelijk maken, uitgaande van de identiteit van een ander lid, opzettelijk verlies gericht op het behalen van concurrentievoordeel, onredelijke verlenging van het spel, en veelbelovende voordelen voor andere leden voor het winnen of verliezen. Bovendien zullen de leden geen stappen ondernemen die kunnen leiden tot stopzetting of verstoring van de serviceactiviteiten, of proxyservers gebruiken om het IP-adres van het lid te verbergen of om de beveiligingsmaatregelen te verbreken.

  6.4. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om:
  a) een lid schorsen of toegang tot de service of een deel daarvan weigeren,
  b) de winst, de statistieken, ranglijsten en spelchips in het account annuleren, als het gedrag van het lid kan worden beschouwd als een schending van de wet en de servicevoorwaarden, of een ernstig misbruik van de speletiquette. Een persoon die is geschorst of de toegang tot de Service is geweigerd, mag bij gebruik van de Service niet opnieuw ondertekenen zonder voorafgaande toestemming van de Service Provider.

  6.5. In speciale gevallen behoudt de Service Provider zich het recht voor om bepaalde IP-adressen of gespecificeerde geïndividualiseerde computer- of apparaathardware van de Service te verbieden. De serviceprovider stelt alles in het werk om de personen die de service gebruiken via een dergelijk IP-adres of met dergelijke hardware op de hoogte te stellen van het verbod en de redenen voor het instellen ervan. Dergelijke personen hebben geen recht om claims in te dienen in verband met het verbod. Een verzoek om het verbod te annuleren wordt behandeld volgens de klachtenbehandelingsprocedure.

  6,6. Het lid is verantwoordelijk voor alle acties die in of via de service worden uitgevoerd met behulp van zijn / haar inlognaam en wachtwoord.

  6,7. In de sectie Profiel van de Service kan het Servicelid zijn / haar eigen informatie ("Spelersprofiel") instellen en onderhouden en daar zijn / haar eigen materiaal plaatsen, binnen de limieten van de opties die door de Service Provider worden aangeboden en in overeenstemming met met de Servicevoorwaarden. In het bijzonder is het Servicelid als enige verantwoordelijk voor de inhoud die aan de Service is toegevoegd, inclusief persoonlijke gegevens of materialen die onderworpen zijn aan of misschien onderworpen zijn aan intellectuele eigendomsrechten.

  6.8. Het lid is ervoor verantwoordelijk dat alle materiaal dat hij / zij op de service heeft geplaatst, evenals alle acties of berichten die in verband met de service zijn verzonden:
  a) maakt geen misbruik van intellectuele eigendomsrechten;
  b) geen inbreuk vormt op de toepasselijke wetgeving, inclusief de bepalingen van het strafrecht;
  c) is niet aanstootgevend, bedreigend, beledigend, beledigend voor religieuze gevoelens, pornografisch, vals, onbetrouwbaar of misleidend;
  d) houdt geen belofte of oproep in voor het doen van beloften van voordelen voor winst of verlies.

  6.9. Het Lid erkent dat de Dienstverlener materialen uit de Dienst mag verwijderen die, op basis van de eigen bronnen van de Dienstverlener of de communicatie van de Leden, andere personen of autoriteiten, kunnen worden beschouwd als een overtreding van de wet, deze Servicevoorwaarden, de Game-etiquette of kan de reputatie van de service schaden. Desalniettemin zal elke gebruiker onthouden dat de serviceprovider geen controle heeft over de materialen die door de leden aan de service zijn toegevoegd.

  6.10. De serviceprovider stelt dat eventuele misbruiken kunnen worden gemeld met behulp van het formulier dat beschikbaar is in het gedeelte 'Misbruik melden' in de service of naar het e-mailadres dat daarin is opgegeven.

  6.11 De Service Provider kan het mogelijk maken voor personen die de Service langer dan 6 maanden hebben gebruikt om op te treden als Service administrators. Deze functie omvat het bewaken van de spellen, het bijstaan ​​van de spelers, het bewaken van de naleving van de wet, de Servicevoorwaarden en de speletiquette in de dienst, evenals het nemen van de eerste beslissingen over tijdelijke en permanente verboden. De definitieve beslissingen over verboden worden genomen door de Service Provider.

  VII. Service Provider’s Liabilities

  7.1. The Service Provider represents and the User acknowledges that the Service Provider shall not exert control over or be held liable for the accuracy or suitability of selection of the material made available in the Service by Members or any third parties.

  7.2. A number of internet websites owned by third parties are associated with the Service through hypertext links. This, however, may not be interpreted as the Service Provider’s consent or undertaking of responsibility for the functional management or content of such Internet websites.

  7.3. The Service Provider informs that, as far as the use of the Service is concerned, it is advised to take precautions the same as would be taken in the case of activities conducted outside the Internet website environment. It should be taken into consideration that although the Service Members are bound by specific restrictions, persons participating in the Service may supply information or undertake other actions of unreliable, misleading or even illegal nature. Furthermore, it should be noted that these persons need not necessarily be the persons they purport to be.

  7.4. The Service shall be accessed by persons using it at their sole risk. Accordingly, to the extent permitted by law, the Service Provider, its management staff, suppliers and employees shall not bear any responsibility arising from or connected with the Service or materials submitted thereto by the Members or any third parties.

  7.5. The Service Provider shall not beheld liable to the Service users for any, direct or indirect, losses or damages as well as for the loss of any data, profits, revenues, or undertakings, however incurred, with the exception of damage resulting from willful misconduct or gross negligence of the Service Provider or its employees. Furthermore, the Service Provider shall not bear responsibility for any omissions in fulfilling its obligations under the Terms of Service originating from the circumstances for which it is not legally liable.

  7.6. Subject to Section 7.5, under no circumstances shall the total liability of the Service Provider under the Terms of Service exceed the amount being an equivalent to the total amount of top-ups of the Member’s Account during the 12 months preceding the date of the Member’s claim, if any.

  7.7. Nothing in the Terms of Service shall limit the Service Provider’s liability for death or personal injury resulting from negligence, or any other liability which may not be excluded by law. Furthermore, the Terms of Service shall not affect the rights afforded to the Members under consumer-related legal acts.

  7.8. If:
  a) there is a technical failure of the Service which causes a play to be uncompleted,
  b) and the Service Provider determined with certainty that the responsibility for the failure lies completely within its control, after examining the cause of malfunction, the Service Provider shall refund the Member’s Account with an amount being the equivalent of entry costs that were charged to the Account for joining the particular play.
  The Service Provider shall bear no liability to pay winnings which may potentially have been won in an uncompleted play.

  7.9. The Service user agrees to indemnify the Service Provider against damages, if any, connected with court proceedings, claims or expenses that may arise from any breach of the Terms of Service by the user or through a machine on which the user accesses the Service.

  VIII. Intellectual Property

  8.1. All copyright, trademarks, and other intellectual property rights in and relating to the Service, other than the material contributed to the Service by Members or those owned by the Operator, are owned by the Service Provider under exclusivity rights. Copying the material available in the Website poses no difficulties, but this does not make such action legal. Therefore, it shall not be permitted to copy, distribute, show publicly or create any derivative work from the Service, or any other material found in the Service, without a prior consent of the Service Provider or Members responsible for contributing the material.

  8.2. By submitting any material to the Service, Members:
  a) represent that they are fully entitled to do so;
  b) grant the Service Provider non-exclusive, royalty-free and non-terminable license to copy, modify, distribute, show publicly and create derivative work from the material solely in the course of its processing and display on or through the Service, in accordance with the Terms of Service;
  c) authorize the Service Provider to adapt the relevant material in the course of its using, and thus waive their personal rights, and in particular the right to be identified as the authors of relevant material.

  4952/5000

  VII. Verplichtingen van de serviceprovider

  7,1. De serviceprovider vertegenwoordigt en de gebruiker erkent dat de serviceprovider geen controle zal uitoefenen over of aansprakelijk kan worden gehouden voor de nauwkeurigheid of geschiktheid van de selectie van het materiaal dat door leden of derden in de service beschikbaar wordt gesteld.

  7.2. Een aantal internetwebsites die eigendom zijn van derden zijn via hypertext links aan de Service gekoppeld. Dit mag echter niet worden geïnterpreteerd als de toestemming of verantwoordelijkheid van de serviceprovider voor het functionele beheer of de inhoud van dergelijke internetwebsites.

  7.3. De Service Provider informeert dat, wat het gebruik van de Service betreft, het wordt geadviseerd om dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen als die zouden worden genomen in het geval van activiteiten die worden uitgevoerd buiten de internetwebsiteomgeving. Er moet rekening mee worden gehouden dat hoewel de Serviceleden gebonden zijn aan specifieke beperkingen, personen die deelnemen aan de Service informatie kunnen verstrekken of andere acties van onbetrouwbare, misleidende of zelfs illegale aard kunnen ondernemen. Verder moet worden opgemerkt dat deze personen niet noodzakelijkerwijs de personen hoeven te zijn die ze beweren te zijn.

  7,4. Personen die de Service gebruiken, zijn op eigen risico. Dienovereenkomstig dragen de serviceprovider, zijn managementpersoneel, leveranciers en werknemers, voor zover wettelijk toegestaan, geen verantwoordelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de service of materialen die door de leden of derden zijn ingediend.

  7,5. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden jegens de Gebruikers van de Dienst voor enige, directe of indirecte, verliezen of schade, evenals voor het verlies van gegevens, winsten, inkomsten of verbintenissen, hoe ook ontstaan, met uitzondering van schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de Service Provider of zijn werknemers. Bovendien is de serviceprovider niet verantwoordelijk voor omissies bij het nakomen van zijn verplichtingen onder de servicevoorwaarden die voortvloeien uit de omstandigheden waarvoor hij niet wettelijk aansprakelijk is.

  7.6. Onder voorbehoud van Sectie 7.5, zal de totale aansprakelijkheid van de Service Provider onder de Servicevoorwaarden in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat gelijk is aan het totale bedrag van herlaadbeurten van de Account van het Lid gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de datum van de claim van het Lid , indien aanwezig.

  7,7. Niets in de Servicevoorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van de Serviceprovider voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten. Bovendien hebben de Servicevoorwaarden geen invloed op de rechten die aan de Leden worden verleend op grond van consumentengerelateerde rechtshandelingen.

  7.8. Als:
  a) er is een technisch defect van de Service waardoor een spel niet voltooid is,
  b) en de Service Provider met zekerheid heeft vastgesteld dat de verantwoordelijkheid voor de storing volledig binnen zijn controle ligt, na onderzoek van de oorzaak van de storing, zal de Service Provider het Account van het Lid terugbetalen met een bedrag dat gelijk is aan de instapkosten die in rekening zijn gebracht aan de Account voor deelname aan het spel.
  De serviceprovider is niet aansprakelijk voor het betalen van winsten die mogelijk zijn gewonnen in een niet-voltooid spel.

  7.9. De servicegebruiker stemt ermee in om de serviceprovider te vrijwaren voor eventuele schadevergoeding in verband met gerechtelijke procedures, claims of kosten die kunnen voortvloeien uit een schending van de servicevoorwaarden door de gebruiker of via een machine waarop de gebruiker toegang heeft tot de service. < / p>

  VIII. Intellectuele eigendom

  8,1. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in en met betrekking tot de Service, met uitzondering van het materiaal dat door Members of door de Operator aan de Service wordt bijgedragen, zijn eigendom van de Service Provider onder exclusieve rechten. Het kopiëren van het materiaal dat beschikbaar is op de website levert geen problemen op, maar dit maakt een dergelijke actie niet legaal. Daarom is het niet toegestaan ​​om te kopiëren, verspreiden, openbaar te maken of afgeleid werk van de Service, of enig ander materiaal dat in de Service wordt gevonden, te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de Service Provider of Leden die verantwoordelijk zijn voor het bijdragen van het materiaal.

  8.2. Door materiaal in te dienen bij de Service, kunnen Leden:
  a) verklaren dat zij hiertoe volledig gerechtigd zijn;
  b) de serviceprovider een niet-exclusieve, royaltyvrije en niet-opzegbare licentie verlenen voor het kopiëren, wijzigen, distribueren, publiekelijk tonen en afgeleid werk maken van het materiaal uitsluitend tijdens de verwerking en weergave op of via de service, in in overeenstemming met de Servicevoorwaarden;
  c) de Dienstverlener machtigen om het relevante materiaal aan te passen tijdens het gebruik ervan, en dus af te zien van hun persoonlijke rechten, en in het bijzonder het recht om te worden geïdentificeerd als de auteurs van relevant materiaal.

  Feedback verzenden Geschiedenis Opgeslagen Community

  IX. Klachten

  9.1. Eventuele klachten met betrekking tot de dienstverlening door de Service moeten per e-mail worden ingediend bij het ondersteuningsadres dat bij de aanvraag hoort.

  9.2. De klacht-e-mail moet ten minste de volgende gegevens bevatten: voornaam, achternaam en loginnaam van de gebruiker die de klacht indient, evenals een gedetailleerde beschrijving en redenen voor het indienen van de klacht.

  9,3. Klachten worden door de Service Provider onmiddellijk na ontvangst behandeld, in volgorde van ontvangst, uiterlijk binnen zeven dagen.

  9.4. De manier waarop de klacht wordt behandeld, wordt aan de indienende persoon meegedeeld op de manier die overeenkomt met de manier waarop de klacht is ingediend, of per post op het adres dat is vermeld in de e-mail van de klacht.

  X. Diversen

  10.1. De serviceprovider behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de servicevoorwaarden aan een derde over te dragen of uit te besteden. De Serviceleden mogen geen rechten en verplichtingen onder de Servicevoorwaarden toewijzen of ervan afzien zonder schriftelijke toestemming van de Serviceprovider.

  10.2. Kwesties die buiten het bereik van de Servicevoorwaarden vallen, worden beheerst door de absoluut bindende bepalingen van de wet.

  10.3. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de servicevoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De bijgewerkte versie van de Servicevoorwaarden wordt in de Service geplaatst. Als dit het geval is, wordt een kennisgeving over de wijzigingen gepubliceerd op de startpagina van de Service en wordt de gewijzigde versie van de Servicevoorwaarden van kracht voor het volledige scala aan services dat door de Service wordt geleverd:
  a) een maand na de datum waarop de wijzigingen in de Servicevoorwaarden in de Service zijn geplaatst, of op een later door de Serviceprovider vastgestelde datum, als de wijzigingen materiële bepalingen van de Servicevoorwaarden betreffen die een nadelig effect kunnen hebben op de positie van de leden; Als een lid na de introductie van de wijzigingen bezwaar maakt tegen de nieuwe versie van de Servicevoorwaarden, moet hij de serviceprovider hiervan op de hoogte stellen vóór de datum waarop de nieuwe versie van kracht wordt, en vanaf die datum het Lid is verplicht om te stoppen met het gebruik van de Service;
  b) onmiddellijk na het plaatsen van de gewijzigde versie van de Servicevoorwaarden, of op een andere door de Service vastgestelde datum, als de wijzigingen geen materiële bepalingen hierin betreffen of geen nadelige invloed kunnen hebben op de positie van personen die de Service gebruiken. < / p>

  10.4. De rechten en plichten van de dienstverlener en van de personen die de service gebruiken, worden beheerst door de wetgeving van de Republiek Hongarije.

  10.5. Alle geschillen die verband houden met het gebruik van de Service zullen worden beslecht door een rechtbank met jurisdictie over de maatschappelijke zetel van de Service Provider.

  XI. Diversen

  11.1. De Service kan een virtuele, in-game valuta of Game Chips omvatten, inclusief, maar niet beperkt tot munten, tokens of punten, die via de Service kunnen worden gekocht voor 'echt geld'. De Service kan ook virtuele, in-game digitale items ("Virtuele Goederen") bevatten die via de Service kunnen worden gekocht voor "echt geld" of voor Game Chips. Ongeacht de gebruikte terminologie mogen Game Chips en virtuele goederen nooit worden ingewisseld voor "echt geld", goederen of andere artikelen met geldwaarde van de serviceprovider of een andere partij.

  11.2. Anders dan een beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Virtuele Goederen of Game Chips in de Service te gebruiken, hebt u geen recht of titel in of op dergelijke Virtuele Goederen of Game Chips die verschijnen of afkomstig zijn uit de Service of andere kenmerken die zijn gekoppeld aan het gebruik van de Service of die zijn opgeslagen in de Service.

  11.3. De Service Provider heeft het absolute recht om naar eigen goeddunken Game Chips en / of Virtuele Goederen naar eigen goeddunken te beheren, reguleren, controleren, wijzigen en / of verwijderen en de Service Provider is niet aansprakelijk jegens u of iemand voor de uitoefening van dergelijke rechten.

  11.4. Overdracht van spelchips en virtuele goederen is ten strengste verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​binnen de Service. Buiten het spel, mag u geen Game Chips of virtuele goederen kopen of verkopen voor 'echt' geld of anderszins items inruilen voor waarde. Elke poging om dit te doen is in strijd met deze Voorwaarden en kan leiden tot een levenslange ban van de Service en mogelijk juridische stappen.

  11.5. U stemt ermee in dat alle verkopen van virtuele goederen en spelchips definitief zijn. Er worden geen terugbetalingen gedaan, behalve naar eigen goeddunken. Alle virtuele goederen en spelchips worden verbeurd als uw account om welke reden dan ook wordt beëindigd of opgeschort, uitsluitend naar goeddunken van de serviceprovider, of als de serviceprovider stopt met het leveren van de service.

  Regels voor verantwoord spelen

  Het doel van de internetservice is om haar gebruikers entertainment te bieden, hen in staat te stellen betrokken te raken bij contacten en discussies met andere gebruikers die dezelfde interesses delen, en om hun kennis over poker en gaming te verbeteren. We hopen dat de gebruikers de Service voor dat doel zullen gebruiken voor het publiek. Het kan echter gebeuren dat het gebruik van services die in de Service worden aangeboden, in plaats van dat het de bron van entertainment is, voor sommige gebruikers de manier wordt om buitensporige hoeveelheden tijd en geld te besteden. Dergelijke gevallen zijn zeldzaam en vooral te voorkomen, als alleen de volgende basisregels worden nageleefd:

  • Ik speel voor de lol.
  • Ik speel voor het rangschikken van punten zonder echte waarde, ik ben me ervan bewust dat de enige waarde daarvan mijn tevredenheid is.
  • Ik geef uit om slechts zoveel geld te spelen als ik me kan veroorloven om te verliezen.
  • Ik probeer te winnen, maar ik probeer nooit wraak te nemen.
  • Ik speel niet als ik verdrietig, moe en / of ontmoedigd ben, onder invloed van drugs of alcohol.
  • Ik kan mijn vrije tijd ook andere dingen doen dan het spelen van games.

  Vergeet niet dat wanneer u het gevoel hebt dat het spelen van games iets meer voor u wordt dan alleen de bron van entertainment, u volgens punt 6.12 van de Serviceregels kunt eisen dat uw ledenaccount wordt verwijderd en dat u toegang hebt tot de aangeboden diensten. in de Service om permanent te worden geweigerd.